(ឆុតខ្លាំងណាស់) អត្តចរិកនៃមនុស្សកើតឆ្នាំទាំង ១២

ឆ្នាំចិនទាំង ១២ អាច បក ស្រាយ អំពីអ្នក បានត្រូវគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល! តើអ្នកធ្លាប់ឃើញនិមិត្តសញ្ញានៃឆ្នាំចិនដែរទេ? ប្រសិនបើអត់ទេ អ្នកគួរតែពិនិត្យ មើលវា។ ហើយចរិកលក្ខណៈពិតដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនរបស់អ្នក គឺទាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំចិនទាំង ១២នេះ។ ឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកនឹងកំណត់ពីឆ្នាំចិនរបស់អ្នក។ នៅពេលគណនារួច តើឆ្នាំចិនមួយណាជារបស់អ្នក, អ្នកគួរចងចាំក្នុងចិត្តថា ឆ្នាំចិនអាស្រ័យលើការ ចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំនៅក្នុងប្រតិទិនចិន, មិនមែននៅក្នុងប្រតិទិនទូទៅទេ។ ត្រង់ចំណុចនេះ

Read more